Програма по сектори

Модерно управление на отпадъците

Модерно управление на отпадъците

Разделно събиране при източника, като не допускаме смесването на рециклируемите с биоразградимите и другите отпадъци. По този начин се повишава чувствително количеството и качеството на разделно събраните за рециклиране отпадъци. Съответно максимално се намалява количеството депонирани отпадъци.

Създаване на специализирани места за изхвърляне на едрогабаритни зелени отпадъци като клони, храсти, за да се раздробяват на място и стърготините да се използват в процеса на компостиране.

Създаване на компост зони, в които да се изхвърлят органични отпадъци от домакинствата и окосената трева.

Програма по сектори